temp vid loop

Tartalomjegyzék

Közműellátottság és közlekedéskozmualozat

Halászteleken a közművek az elmúlt években jelentős fejlődésen mentek keresztül, folyamatosan épült ki és bővült a hálózat. A víz-, a gáz- és a villamosenergia-ellátáson túlmenően kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat is. A kommunikáció tekintetében a hírközlés valamennyi lehetősége rendelkezésre áll. A megyei átlagot lényegesen meg-haladja a hálózati gáz- és vízellátottság, a szennyvíz-hálózat kiépítettsége. Kistérségi összehasonlításban vizsgálva a település közműellátottsági helyzetét, szintén kiemelkedően jó eredményeket kapunk. A Ráckevei kistérségben igen jónak mondható a közműellátottság, de Halásztelek ezeket a mutatókat is felülmúlja a közcsatornával (76,8%) és a hálózati gázzal (96,2%) ellátott egységek mutatóinak vonatkozásában. (A kistérségben a közcsatorna ellátottság aránya 70,4%, a gáz ellátottságé 95,3%.) A 2001-es népszámlás óta jelentős változás, előremenetel történt a közművesítés területén. Kiemelkedik a szennyvíz-hálózat kiépítése, amelynek a jövőben újabb üteme várható.

Vízellátás

Halásztelek belterületi lakásainak a hálózati vízellátottsága teljes mértékben ki-épült, a házi vízvezetékkel ellátott lakások száma minimális, ilyennel természetesen csak a külterületi lakott részeken találkozunk. Az újonnan épített lakóegységek 100%-ban a hálózati vízvezetékre kötöttek.

A település a Fővárosi Vízművek hálózatához csatlakozik két irányból. Egyrészt Laki-hegy felől (NA 150 mm), másrészt a csepeli gépházból (NA 300 mm). A fentiekből adódóan a településen nincs önálló vízmű terület és nincs magas-tározó. A település a jelenlegi igényeknek megfelelő vízvezetékes hálózattal rendelkezik, az ellátás 100%-osnak tekinthető. A szükséges hálózati nyomás a vezetékhálózaton rendelkezésre áll. Az utcákban kiépült gerincvezetékek (NA 150 mm) és elosztó hálózatok ( NA 100 mm, illetve NA 80 mm) biztosítják a lakások vízzel való ellátását. Halásztelek részére a Fővárosi Vízművektől átvett ivóvíz mennyisége 1200 m3/nap.

Ebben az évezredben belterületbe vont tömbökben elosztóhálózat bővítés történt a településen, részben a II. Rákóczi Ferenc úttól keletre eső területeken (Hold utca, Nap utca, Csillag utca stb.), részben pedig a Bolgárkertész utca, a leadó, valamint a volt savanyító üzem tömbjében.

viallatas2A településfejlesztési koncepció szerint Halászteleken három nagyobb kiterjedésű terület fejlesztése várható a jövőben:

1. Az Ilona utcától északra eső terület. Itt nagyjából 300 ingatlan kialakítása lehetséges, ennek várható vízigénye kb. 150 m3/nap.
2. A Diófasor utcától délre eső terület kb. 300 ingatlan kialakítással, amelynek várható vízigénye kb. 150 m3/nap.
3. A II. Rákóczi Ferenc úttól keletre eső területen kb. 300 ingatlan, amelynek vízigénye 150 m3/nap.

Az Ilona utcától északra eső terület ellátása elosztóhálózatok kiépítésével megoldható körvezetékes rendszerben. Csepel irányából a II. Rákóczi Ferenc úton érkező betáplálás NA 150-es vezetéke el tudja látni az új igényeket is, annál is inkább, mivel a másik két fejlesztési terület kialakítása miatt kiépítendő új gerinchálózat a település délkeleti részét ellátja vízzel, így a főváros felőli betáplálás a település északi részének vízellátására teljes egészében felhasználható.

A másik két fejlesztési terület megnövekedett vízmennyiség-igényét a jelenlegi hálózattal már nem lehet zavartalanul biztosítani, így új gerinchálózat kiépítése szükséges a Szigetszentmiklós felől érkező NA 300-as vezetékről leágazva. Innen NA 200-as, illetve NA 150-es gerinchálózatot kell kiépíteni, amely tovább folytatódik a Diófasor utcában, így kialakítható a körvezetékes rendszer csatlakozva a meglévő Kisgyár utcai gerincvezetékhez.

A település északi, illetve déli részén lévő vállalkozási és ipari célú terület-felhasználási övezetek ivóvízzel való ellátása szintén az új gerincvezetékekről történő leágazással biztosítható. Természetesen az NA 100-as elosztóhálózatot (a szabvány szerinti távolságban létesítendő tűzcsapokkal) minden újonnan kialakítandó utcákban ki kell építeni.

Az új vállalkozási területeken jelentkező vízigények (kb. 100 m3/nap) teljes mértékben kielégíthetők a Fővárosi Vízművek rendszerén keresztül – a szükséges gerinchálózatok kiépítése után.

Szennyvíz elvezetés, -tisztítás

Halászteleken a 1995-1996. és a 2005-2007. évben jelentős fejlesztések történtek a szennyvízcsatornázás területén. Kivitelezésre került körülbelül 3,5 km NA 200-as nyomóvezeték, amely a szennyvizeket a tököli szennyvíztisztító telepre továbbítja, megvalósult a telep intenzifikálása. Elkészült ezen kívül 10 db MOBA átemelő és 28 km gravitációs szennyvízcsatorna, így a település belterületének majdnem teljes egésze már csatornázott.

Jelenleg kb. 680 m3/nap szennyvíz keletkezik Halásztelek nagyközség (víz)fogyasztóinál. A csatornahálózatot az önkormányzati tulajdonú HATE Kht. üzemelteti.

vizellatasHalászteleken és térségében sem tisztított, sem tisztítatlan szennyvíz nem szikkasztható, mivel a terület a kiemelt felszín alatti vízminőség-védelmi területhez (Duna) tartozik. Ezért a továbbiakban a még szennyvízcsatornával el nem látott területeken is meg kell oldani a szennyvíz elvezetését. A Diófasor utcától a tököli repülőtér felé eső – jelenleg még külterületi – részeken a csatornázás megoldható a Diófasor utcai gravitációs csatornához való csatlakozással. A Bolgárkertész utca, Diófasor utca, illetve Tököli repülőtér közötti területen egy átemelő építése szükséges. A jelenlegi Diófasor utca és Petőfi utca kereszteződésénél lévő végátemelő tehermentesítése céljából a Kossuth Lajos utca és a temető sarkán lévő közbenső átemelő végátemelővé történő átalakítására volt szükség. Ennek eredményeképpen a két végátemelővel a település szennyvizeit megbízható módon továbbítani lehet a szennyvíztisztítóba.

A közeljövő fontos feladata, hogy el kell kezdeni a Tököl felé menő NA 200-as nyomócső mellé egy új NA 250-es nyomócső megépítését. A belterület északi részének még beépítetlen lakóterületeinek (Akácos utca környéke) csatornázása ebben az évben részben elkészült, illetve a tervkészítés stádiumában van.

A település megnövekedett, valamint a tervezett lakó- és gazdasági területei miatt a várható többlet szennyvízmennyiségét (kb. 700 m3/d) a tököli szennyvíztisztító telep fogadni tudja. A közcsatornába elvezetett összes szennyvíz mennyisége jelenleg 216 000 m3, teljes egészében tisztított.

Csapadékvíz elvezetés

eso4A nagyközségben csak a Kisgyár utcában van zárt csapadékvíz csatorna, ami a lakótelep felszíni vizeinek elvezetésére szolgál. A település többi részén jelenleg nyílt árkokban szikkad el a csapadékvíz. A csapadékvíz elvezetése így még nem teljes körűen megoldott.

A felszíni vizek részben az ingatlanokon természetes módon beszivárognak, részben az út menti árkokban kerülnek elvezetésre. Többségük még burkolatlan, egy részük szikkasztó rendszerként működik, más részük vegyes funkciójú. Az árokrendszer karbantartása és fejlesztése folyamatos.

A jelenlegi csapadékvíz szikkasztási rendszert a jövőben felül kell vizsgálni, ennek érdekében egy – a település teljes területét magában foglaló – szakági tanulmánytervet kell elkészíttetni, amelyben a teljes vízgyűjtő területek ismeretében utcánként meg kell határozni a legmegfelelőbb műszaki megoldásokat. (Zárt csapadékcsatorna, burkolt fedett árok, burkolt nyílt árok, befogadó kérdésének tisztázása, gáton való átemelés lehetősége stb.) Ezeket a műszaki megoldásokat már az EU-s szabványok figyelembevételével kell megtervezni.

A 8 és 10 méter szabályozási szélességű utcákban műszakilag nincs lehetőség nyílt árkok kialakítására, itt fedett, zárt árokrendszert kell kialakítani víznyelő aknák beépítésével és kb. 50 m-ként egy-egy szikkasztó akna kialakításával.


gazellatas4Gázellátás

Halásztelek nagyközség lakossági és intézményi fogyasztóinak fűtési célú energia-ellátása alapvetően földgáz felhasználású.

Az ellátás a szigetszentmiklósi gázátadó állomás felől történik, nagy-közép nyomású (6 bar) NA 200 PE vezetéken. A település észak-keleti részén a II. Rákóczi Ferenc út mellett létesült a KÖGÁZ KS 160 C típusú gázfogadó állomás, ahonnan indul a középnyomású gázelosztó hálózat, amely a településen minden utcájában kiépült. Az ingatlanokon belül egyedi nyomásszabályozón keresztül történik a gázellátás. A gáznyomás-szabályozó a település jelenlegi gázigényének fedezésére alkalmas, többletkapacitással nem rendelkezik. A meglévő gázelosztó hálózat szintén csak a jelenlegi igényeket tudja kielégíteni.

A jövőbeni fejlesztések becsült gáz igényének megfelelő biztosításához szükséges a település gázfogadó kapacitásának, a beérkező nagy-közép nyomású, és a települési elosztó-hálózatának a felülvizsgálata. Ilyen mértékű többlet gázigényt nagy valószínűséggel csak úgy tud a TIGÁZ ZRt. szolgáltatni, amennyiben a primer oldali betáplálás Szigetszentmiklós felől bővítésre kerül.

Szükséges a gázfogadó állomás bővítése, illetve az újonnan kialakítandó lakóterületekhez új gerinchálózatot kell kiépíteni a gázfogadótól. Ezek ütemezése, a szükséges átmérők megállapítása szakági kiviteli tervek feladatát képezi, amely jelenleg is folyamatban van.

Villamosenergia ellátás

Halásztelek villamos-energia ellátásának táppontja az ELMŰ NYRt. Dél-pesti Üzemigazgatóság kezelésében lévő szigethalmi 120/20 kV-os al-állomás. Az
elektrtinnen kiinduló 20 kV-os szabadvezeték hálózat látja el a fogyasztói transzformátorokat, amelyekről a kisfeszültségű hálózatok szolgálják ki a fogyasztókat.

A település villamosenergia-ellátottsága teljes, a kis- és középfeszültségű hálózatai általában légvezetékes formában épültek ki, de egyre több helyen történik földkábeles kivitelezés is.

A közvilágítás mindenhol megoldott nátrium 50-100 W-os energiatakarékos lámpatestekkel. 2003-ban megtörtént a közvilágítási rendszer korszerűsítése.

A lakóterület bővítések, illetve a fejlesztésre javasolt gazdasági területek beépítéseinek körzetében a villamosenergia-ellátás kiépítése vagy a jelenlegi transzformátorokon keresztül biztosítható, vagy szükség lehet a 20 kV-os hálózat bővítésére is.

Ennek elbírálása egyedileg történhet, az ELMŰ Rt. birtokában vannak azok az adatok, amelyek alapján el lehet dönteni, hogy a transzformátorok kihasználtsága milyen mértékű és hol szükséges a további fejlesztés.

Az újonnan beépülő területek lakossági villamosenergia-ellátásával egy időben épül ki, illetve bővül az utcákban a közvilágítási hálózat is.

Hulladékkezelés

A lakossági szolgáltatást, a hulladék kezelését Halásztelek közigazgatási területén az önkormányzattal kötött szerződés alapján az ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végzi heti egy alkalommal.

hulladekHulladékkezelési szolgáltatások az alábbiak, amelyeket az ARIES Kft. Kommunális Egysége végez:

1. Háztartási kommunális szilárd hulladékok begyűjtése, előkezelése, ártalmatla-nításra történő átadása.
2. Építési-bontási hulladék konténeres szállítása.
3. Lomtalanítási hulladékok közszolgáltatás keretében, illetve külön megrendelésre folyamatosan történő kezelése.
4. Kerti hulladékok szállítása.

Az ARIES Kft. a háztartásoktól rendszerint egy darab 110-240 literes kukát megtöltő kommunális hulladékot szállít el. Az űrtartalomról a lakosság nyilatkozat útján dönthet. Ha a háztartásban egy darab kuka a vegyes kommunális hulladék gyűjtésére kevésnek bizonyul, lehetőség van 120 literes zsák vásárlására, amit a településen üzemelő ügyfélszolgálati irodában lehet megvenni.

2006-tól a lakosságnak lehetősége nyílik arra, hogy a háztartásában keletkező ásvány-vizes és üdítős műanyag (PET) palackjait már nem csak a hulladékgyűjtő szigeteken, hanem akár otthon is szelektív gyűjtheti díjmentesen biztosított zsákokban. Az Európai Unióban már hatékonyan működő rendszer ma még újdonságnak számít Magyarországon, de bízunk benne, hogy a szelektív hulladékgyűjtés e kényelmesebb és hatékonyabb módja hamarosan mindennapi rutinná válik mindannyiunk számára.
A nagyközség területén nagyobb mennyiségű mezőgazdasági eredetű hulladékkal nem kell számolni, mert nem jelentős az agrártevékenység az egyes településrészeken.

Veszélyes hulladékok a Halászteleken a háztartásokban keletkeznek, általában a következő összetevőket tartalmazva: szárazelemek és akkumulátorok, olajok, egészségügyi hulladékok, növényvédő-szerrel szennyezett hulladékok.

A szelektív hulladékgyűjtés szervezetten 2007-től zajlik Halászteleken. A település négy pontján hulladékgyűjtő szigeteket helyeztek ki, amelyek finanszírozásához pályázati forrás segített. A lakosság érdeklődésének és érdekeltségének megteremtése érdekében a szemétdíj rendeletben is megjelent.

Hírközlés, kábeltelevíziós szolgáltatás

tavkozlesHalásztelek területén az INVITEL Távközlési Rt. üzemelteti a távközlési hálózatot. A település a 24-es körzetszámon csatlakozik az országos, illetve a nemzetközi távhívó hálózathoz.

Az 1996-97 év során nagyarányú bővítést hajtottak végre a távközlési rendszer fejlesztésében, így az igények kielégíthetőek lettek. A településen földkábeles hálózat üzemel, a községek között üvegszálas optikai kábel köti össze a központokat, a településen belül pedig rézkábel van lefektetve az utcák mindkét oldalán.

Az elmúlt években fejlesztették a központot is, így az ADSL szolgáltatás is biztosított. Az egyéni távbeszélő fővonalak száma 2172. Halásztelek lakóit ezen túl tíz darab nyilvános távbeszélő-állomás szolgálja.

Az 1000 lakosra jutó távbeszélő fővonalak száma 731, míg a hasonló népességkategóriájú városokban ez az érték mindössze 289.

Halászteleken valamennyi vezeték nélküli táv- és hírközlési szolgáltató hálózata megfelelő lefedettségű, így jó vételi lehetőséget tud biztosítani.

A továbbiakban felmerülő távközlési igények az újonnan belterületbe vont településrészeken a jelenlegi hálózat továbbépítésével folyamatosan kielégíthetők, úgyszintén az új vállalkozási területeken is. A gáton túli területen – a meglévőkön túlmenően – folyamatban van egy új átjátszó állomás építése.

A kábeltelevízió kiépített, 2150 háztartás csatlakozott a hálózatra. Halászteleknek nincs saját helyi műsor szolgáltatója.