Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Hatósági iroda - ügyintézési lehetőségek

Vásár, piac üzemeltetésének engedélyezése és helyi termelői piac, üzemeltetésének bejelentése

Illetékesség: Halásztelek közigazgatási területén üzemeltetett vásár, piac, helyi termelői piac és bevásárlóközpont fenntartójára, üzemeltetőjére terjed ki.

Részletes tájékoztatás az ügymenetről:

A vásárok, a piacok üzemeltetésének engedélyezésével, nyilvántartásával, a helyi termelői piac, valamint a bevásárlóközpont nyilvántartásba vételével, az engedélyezési eljárására vonatkozó hatósági döntések kiadmányozási jogával a jegyző rendelkezik.

A vásárt, piacot, ezek fenntartóját vagy üzemeltetőjét kérelemre, a becsatolt iratok, az előzetes szakhatósági hozzájárulások alapján a hatóság 15 napon belül nyilvántartásba veszi és erről határozatot és üzemeltetési engedélyt ad ki a kérelmező részére.

A helyi termelői piacot, az ilyen piac üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak kell bejelenteni a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentés alapján 8 napon belül a hatóság nyilvántartásba veszi a helyi termelői piacot erről igazolást ad ki és a bejelentés másolatáról értesíti az érintett szakhatóságokat.

Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

Az ügyet intéző iroda: Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
Címe: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.
Ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen, postai úton
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 08.00-12.00 óráig
Telefon: 06 24 517-260, vagy 06 24 517-290/128 mellék; 06 24 518-470
Ügyintéző: Kardos Péter - 06 20 221-7156 Hatósági ügyintéző

 

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: Helyi termelői piac és bevásárlóközpont nyilvántartásba vétele esetén 3.000 Ft, illetékbélyegben leróva.

Vásár, piac engedélyezési eljárása esetén 3.000 Ft, illetékbélyegben leróva.

Ügyintézési határidő: Vásár piac engedélyezése esetén 15 nap, ami egyszer maximum 15 nappal meghosszabbítható. Ebbe nem számít bele a hiánypótlásra adott időtartam, és a szakhatóságok eljárási ideje.

Helyi termelői piac és bevásárlóközpont nyilvántartásba vétele esetén 8 nap.

Kérelem benyújtása:

 • A letölthető nyomtatvány kitöltésével együtt a bejelentéshez csatolni kell:
 • a cég, egyéb gazdálkodó szervezet esetén a bejegyzésre vonatkozó cégkivonat,
 • társadalmi szervezet, alapítvány esetén a bírósági nyilvántartásba vétel igazolását,
 • a területhasználat jogszerűségét igazoló okirat,
 • a piac területén az állategészségügyi állomás valamint – növényvédő szer árusítása esetén – a növény-és talajvédelmi igazgatóság részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot kell biztosítani.
 • nyilatkozat, amelyben bizonyos létszám felett (fedett épület esetén: 300 fő, szabadtéri piac esetén: 1000 fő) az üzemeltető köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni. (Kiürítési, menekítési terv, szabadtéri piac esetén az időjárás változás folyamatos nyomon követésének kötelezettsége).
 • 3.000 Ft-os illetékbélyeg

A kérelem és mellékletei alapján a Jegyző a vásár rendezője és a piac fenntartója részére vásár-illetve piacüzemeltetési engedélyt ad ki a szakhatósági hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, és a vásárt, piacot nyilvántartásba veszi.

A helyi termelői piac és a bevásárlóközpont fenntartóját a hatóság nyilvántartásba veszi, és erről a bejelentés másolatával értesíti az érintett szakhatóságokat.

A jogszabály pontosan felsorolja azon termékek körét, amelyek vásáron és piacon nem hozhatók forgalomba, illetve pontosan megjelöli a helyi termelői piac fogalmát és az ezen piacon forgalmazható termékek körét.

A vásárok és piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását a jegyző, az engedélyezésben részt vevő, illetve az ellenőrzésre jogosult más hatóságok végzik.

A vásár, piac engedélyezési eljárásban szakhatóságok:

 • Pest Megyei Kormányhivatal, Járási Népegészségügyi Intézete,
 • (a vásáron vagy piacon árusítandó termékek körétől függően)
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

A Szakhatósági eljárásért szakhatósági díjat kérnek.

A vásár, piac üzemeltetetését jogerős piacengedély birtokában lehet megkezdeni!

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól.
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről.
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.
 • 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról.
 • 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet a helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-biztonsági feltételeiről
 • 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól 

Letölthető nyomtatványok:

Vásár, -piac üzemeltetési engedély iránti kérelem

A fenti teljes tájékoztató letölthető INNEN