Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Hatósági iroda - ügyintézési lehetőségek

Szálláshely üzemeltetési engedély

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásához, szálláshely-üzemeltetési engedély szükséges.

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelmet a jogszabályban meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátva kell benyújtani a szálláshely fekvése szerint illetékes önkormányzat Jegyzője részére. A hiánytalanul benyújtott kérelem alapján, illetve a hiányok pótlását követően - az egyéb szálláshelyet kivéve - a hatóság állásfoglalás céljából megkeresi az illetékes szakhatóságokat, a szolgáltató kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. A szakhatósági állásfoglalások megérkezését követően a hatóság - hozzájárulás esetén - határozatot hoz a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásáról, egyidejűleg a szálláshelyet nyilvántartásba veszi és erről igazolást ad ki a szolgáltató számára. A nyilvántartás adatait az önkormányzat honlapján közzéteszi. 

Az ügyet intéző iroda: Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
Címe: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.
Ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen, postai úton
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 08.00-12.00 óráig
Telefon: 06 24 517-260, vagy 06 24 517-290/128 mellék; 06 24 518-470
Ügyintéző: Kardos Péter - 06 20 221-7156 Hatósági ügyintéző

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek:
 • Kérelem formanyomtatvány;
 • nem kérelmező tulajdonában lévő helyiség esetében a helyiség használatának jogcímére (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével), haszonélvező esetében a haszonélvező, közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat;
 • gazdasági társaság esetében cégbírósági végzés/cégkivonat és aláírási címpéldány;
 • egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány;
 • a szálláshely helyszínrajza;
 • írásbeli meghatalmazás, amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el (eredeti)

Ügyintézés díja: 10.000.- Ft illetékbélyeg formájában leróva,

Az eljárás menete: Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 8 napon belül. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

Helyszíni szemle: Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követően az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a kitűzött időpont előtt 15 nappal írásban értesíti az ügyfeleket és szakhatóságokat. Amennyiben a szolgáltató a helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását.

A Jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról Határozatban értesíti az ügyfelet és az előírt hatóságokat. A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával egyidejűleg a szálláshelyet nyilvántartásba veszi.

Eljárási határidő: 21 nap, mely egy alkalommal maximum 21 nappal meghosszabbítható.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságok:

 • Pest Megyei Kormányhivatal, Járási Népegészségügyi Intézete,
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Hivatala,
 • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége,
 • (amennyiben hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki)
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Építésügyi Hatósága.

A Szakhatósági eljárásért szakhatósági díjat kérnek.

A tevékenységet jogerős telepengedély birtokában lehet megkezdeni!

ADATVÁLTOZÁS

A kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.
A szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül az Igazolás leadásával egyidejűleg köteles a jegyzőnek bejelenteni.

Bejelentett adatok módosításának illetéke: 3.000,-Ft.

Jogi szabályozás

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
 • 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről;
 • Külön jogszabály foglalkozik az egyéb, nem üzleti célú szálláshely szolgáltatási tevékenységgel, mely bejelentés alapján gyakorolható. Jogszabályi előírásai:
 • 173/2003.(X.28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról;
 • 186/2009.(IX.10.) Korm. rendelet a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről;

Letölthető nyomtatványok:

Nyomtatvány - Szálláshely üzemeltetési engedély kiadásához

Nyomtatvány - Szálláshely üzemeltetési engedély módosításához

A fenti teljes tájékoztató letölthető INNEN.