Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Hatósági iroda - ügyintézési lehetőségek

kereskedelem33Működési engedélyre irányuló engedélyezési eljárás

A kereskedőnek az üzletköteles termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet jogszabályban meghatározott adattartalommal, mellékletekkel és az illetéktörvényben meghatározott illeték lerovása mellett kell benyújtania.

Üzletköteles termékek:

1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;

2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék (a játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével);

5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;

6. nem veszélyes hulladék;

7. "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag (kivéve a tüzelőolaj, a propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag).

Az ügyet intéző iroda: Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
Címe: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.
Ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen, postai úton
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 08.00-12.00 óráig
Telefon: 06 24 517-260, vagy 06 24 517-290/121, 120 és 128 mellék;
06 24 
518-471

 
Az engedélyezési eljárásra irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok:

a) Nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,

b) Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat, illetve közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,

c) Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot, (végzést) és aláírási címpéldányt, illetve vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,

d) Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást,

e) Vásárlók könyve,

f) Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása,

h) A bejelentés eljárási illetéket.

Az eljárási illeték mértéke: 10.000 Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

Az eljárás menete

A hiánytalanul benyújtott kérelem alapján, valamint a hiányok pótlását követően a hatóság megkeresi a szakhatóságokat állásfoglalásuk megadása érdekében, illetve az eljárás megindításáról értesítést küld mindazoknak, akik az eljárás során ügyfélnek minősülnek. Amennyiben a kereskedő kéri, a szakhatóságokkal közös helyszíni szemlét kell tartani. A szakhatósági állásfoglalások megérkezését követően - hozzájárulás esetén - a hatóság határozatot hoz a működési engedély kiadásáról, egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi és erről igazolást ad ki a kereskedő számára. A működési engedély kiadásáról értesítést kapnak a jogszabályban meghatározott hatóságok, illetve az ügyfelek. A nyilvántartásban szereplő adatokat az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

Eljárási határidő: 21 nap, mely egy alkalommal maximum 21 nappal meghosszabbítható.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságok:

 • Pest Megyei Kormányhivatal, Járási Népegészségügyi Intézete, (a jogszabályi előírások feltételeinek bekövetkezése és egyes kereskedelmi tevékenység esetén)
 • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége,
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Hivatala,
 • Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
 • Nemzeti Adó és Vámhivatal, Pest Megyei Vám és Pénzügyőri Igazgatósága.

A Szakhatósági eljárásért szakhatósági díjat kérnek.

A tevékenységet jogerős működési engedély birtokában lehet megkezdeni!

Alkalmazandó jogszabályok:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
 • 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • A bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009.(IX.10.) Korm. rendelet

Letölthető nyomtatványok

Egyéb előírások:

 • A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban be kell jelenteni.
 • A kereskedelmi tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás esetén - amennyiben a tevékenység nem változik - a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.
 • Tevékenységi kör módosítása esetén a bejelentési illetve az engedélyezési eljárást kell meghatározottak szerint alkalmazni.
 • A tevékenység megszüntetését a kereskedelmi tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és engedélyköteles tevékenység esetén a működési engedély leadni.