Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Felnőtt háziorvosi körzet ellátása - pályázat

118/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet

Halásztelek IV. számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátására 

Ellátandó településrész:Halásztelek Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 23/2014.(XII.18.)számú önkormányzati rendeletének 1.számú mellékletében megállapított IV. számú felnőtt háziorvosi körzet.

Ellátandó lakosságszám: 1282 fő

Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként

Munkavégzés helye (a háziorvosi rendelő címe): Egészségház 2314 Halásztelek Kisgyár u. 2.

Saját rendelőben a körzethez közel eső helyen a településen belül.
Az az orvos, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján háziorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott háziorvosi szolgálatban legalább 10 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez - minden esetben - személyes közreműködésével, a rendelő kialakításához, és felszereléséhez 9,5M Ft támogatást kap az önkormányzattól, külön megállapodásban rögzített ütemezés szerint.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet;
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés;
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása;
- B kategóriás jogosítvány;
- saját gépkocsi;
- egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- igazolás működési nyilvántartásba vételéről,
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- gyakorlat igazolása,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai és személyes önéletrajz,
- egészségi alkalmasság igazolása,
- Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
- Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 30.

A pályázat elbírálásának határideje: soron következő testületi ülés

A pályázat benyújtásának módja: postai úton 1 eredeti példányban és elektronikus formában Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (2314 Halásztelek Posta köz 1., e-mail: hivatal@halasztlek.hu). A zárt borítékra kérjük ráírni: „Háziorvosi pályázat"

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal

Egyéb információk:

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működés feltételeit.
A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályaitól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött finanszírozási szerződés alapján történik.

További információ: Baloghné dr. Nagy Edit jegyzőtől kérhető a 24/517-270-es telefonszámon

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző