Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Jegyző

Halásztelek Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Halásztelek Polgármesteri Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

 

Közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Kastély park 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. és más jogszabályok által a jegyző feladat és hatáskörébe utalt feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség, Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        új jogviszony létesítése esetén 6 hónapos próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        közigazgatási szervnél szerzett legalább két év közigazgatási gyakorlat,

        szakmai elkötelezettség,

        magas fokú hivatástudat és felelősségérzet,

        kiváló kapcsolatteremtő és együttműködő készség,

        kiváló szintű konfliktus kezelő készség ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal

        hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez

        képesítést tanúsító okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy a 2011. évi CXCIX. tv. 85.-87. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn vele szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orsós Éva, humánpolitikai előadó nyújt, a 0624/517-260 (107 mellék) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Halásztelek Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Kastély park 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

vagy

        Elektronikus úton Szabó Tibor polgármester részére a titkarsag@halasztelek.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek megfelelnek. A pályázatokat Halásztelek Város Polgármestere bírálja el, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 4.